A Comisión Interuniversitaria de Galicia acaba de publicar a convocatoria de matrícula da proba de acceso á Universidade para os/ás m...

Proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos


A Comisión Interuniversitaria de Galicia acaba de publicar a convocatoria de matrícula da proba de acceso á Universidade para os/ás maiores de 25 anos.

A proba consta de dúas fases: xeral, que ten como finalidade avaliar a madurez e idoneidade dos candidatos/as para seguir con éxito os estudos universitarios, e específica, na que se valoran habilidades, capacidades e actitudes da rama de coñecemento da titulación que se queira cursar.


Quen pode presentarse á proba


Poden presentarse á proba as persoas que cumpriran ou cumpran os 25 anos de idade no 2016, que non posúan ningunha titulación académica (bacharelato ou título equivalente, técnico/a superior de formación profesional...) e que non estean nalgunha das seguintes situacións:

- Ter superada a PAU tendo superado o Bacharelato ou o COU
- Ter superado o COU con anterioridade ao curso 74/75.
- Ter superado o curso Preuniversitario e as Probas de Madurez.
- Estar en posesión de título de bacharelato conforme a plans de estudo anteriores a 1953.
- Ter superado calquera outros estudos que, por homologación ou equivalencia, outorguen acceso á Universidade (militares, eclesiásticos, etc.).


Prazo de matrícula, calendario e lugar da proba


O prazo de matrícula é do 12 de xaneiro ao 12 de febreiro nos lugares de entrega e recollida de documentación (LERDs).

A fase xeral da proba realizarase o 5 de marzo e a específica o 12 de marzo de 2016 na facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela.


Máis información


Pódese solicitar información do proceso nos lugares de entrega e recollida de documentación (LERDs), nos Servizos de Información das Universidades, e na Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

O Último