A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria abre a convocatoria, para o ano 2016, de probas de acceso aos CICLOS ...

Convocatoria de probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e grao superior de formación profesionalA Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria abre a convocatoria, para o ano 2016, de probas de acceso aos CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E DE GRAO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estas probas teñen validez en todo o territorio do Estado. Nos ciclos formativos de grao superior, o acceso a cada un deles mediante proba quedará determinado pola parte específica. Esta parte específica está establecida en función das familias profesionais e os ciclos formativos aos que posibilita o acceso:

Opción A -Economía da empresa, Lingua estranxeira (inglés ou francés) e Filosofía e cidadanía.
Opción B -Debuxo técnico, Tecnoloxía industrial e Física.
Opción C -Ciencias da terra e ambientais, Química e Bioloxía.


Requisitos para participar nas probas


Poderán participar na proba de acceso aos ciclos de formación profesional:  

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO: As persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles (non posúan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria nin un título de formación profesional básica, nin outros estudos equivalentes para os efectos de acceso) e teñan 17 anos ou os fagan no ano natural de realización da proba.

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR: As persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para accederen a eles (non posúan o título de bacharelato nin un título de técnico de formación profesional, nin outros estudos equivalentes para os efectos de acceso) e teñan 19 anos ou os fagan no ano de realización da proba.


Prazo de presentación de solicitudes


O prazo de presentación de solicitudes para participar nas probas de acceso son: 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO: Do 4 ao 15 de abril de 2016, ambos os dous incluídos.
CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIORDo 15 ao 26 de febreiro de 2016, ambos os dous incluídos.


Datas de realización das probas


CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO: o día 25 de maio de 2016. 

No caso de superación total da proba, a certificación que o acredite dará acceso a calquera ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se establezan.

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR: o día 20 de abril de 2016. 

No caso de superación da totalidade da proba, e en función da opción elixida, a devandita certificación incluirá a relación de familias profesionais en que se posibilitará o acceso, nas condicións de admisión que se establezan.


Mantemento das cualificacións no caso de non superar a proba


Quen realice as probas na Comunidade Autónoma de Galicia e non as supere na súa totalidade poderá manter a cualificación obtida nas partes superadas cunha puntuación igual ou superior a cinco en futuras convocatorias de probas de acceso a ciclos formativos en Galicia, durante un máximo de 2 anos.


Máis información


O Último