A Consellería de Economía, Emprego e Industria abriu a convocatoria para o ano 2016 dos programas de incentivos á contratación por con...

Incentivos á creación de emprego e incremento da estabilidade laboral


A Consellería de Economía, Emprego e Industria abriu a convocatoria para o ano 2016 dos programas de incentivos á contratación por conta allea. Estes incentivos, destinadas ás persoas empregadoras e empresas, teñen por finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas traballadoras con maiores dificultades de inserción laboral.


Programas de incentivos


- Programa de incentivos á contratación indefinida inicial. Subvenciona as contratacións indefinidas iniciais de persoas desempregadas maiores de 30 anos que esgotasen as prestacións por desemprego e que se formalicen desde o 1 de xaneiro de 2016 ata o 30 de setembro de 2016, ambos inclusive.

- Programa de incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos. Subvenciona ás transformacións en indefinidos dos contratos temporais de prácticas, para a formación e a aprendizaxe, de revezamento ou de substitución por anticipación da idade de xubilación realizadas desde o 1 de xaneiro de 2016 ata o 30 de setembro de 2016, ambos inclusive.

- Programa de incentivos á contratación temporal. Subvenciona as contratacións temporais de persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego e que se formalicen desde o 1 de xaneiro de 2016 ata o 30 de setembro de 2016, ambos inclusive.

- Programa de incentivos á contratación de persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social. Subvenciona as contratacións indefinidas iniciais e as contratacións de carácter temporal realizadas desde o 1 de xaneiro de 2016 ata o 30 de setembro de 2016, ambos inclusive, formalizadas con persoas desempregadas pertencentes a algún dos colectivos en risco de exclusión social e/ou perceptoras da Risga que establece a convocatoria.


Beneficiarios/as das axudas


Poderán ser entidades beneficiarias destes incentivos as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica.


Prazo de solicitude


O prazo xeral para presentar as solicitudes comeza o día seguinte ao da publicación da convocatoria (14.07.2016) e remata o 30 de setembro de 2016.

O prazo para solicitar as axudas polas contratacións subvencionables dependerá do momento no que se formalice:

a) As solicitudes polas contratacións realizadas entre o 1 de xaneiro de 2016 e a data da publicación da convocatoria deberán presentarse no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da publicación.

b) As solicitudes polas contratacións realizadas desde a publicación deberán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida pola cal se solicita subvención.


Máis información


Orde do 10 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á creación de emprego e incremento da estabilidade laboral, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (DOG núm. 133, 14.07.2016)

O Último